Tất cả
Tieu
Cấp độ: 130
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
Dao
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,250,000đ
kiem 42 sv2
Cấp độ: 42
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
quạt 100 sv4 vk14 tl3 học 8stn ...
Cấp độ: 100
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
520,000đ
tieu 59 sv1 còn 62m yên 1 bánh s ...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
270,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
460,000đ
...
Cấp độ: 93
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
480,000đ
vk9 f8 10
Cấp độ: 664
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
80,000đ
vk8 f8 43m yên
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
Cung 110 sv23
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
670,000đ
vk8 f8 7
Cấp độ: 84
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
vk12 f8 12
Cấp độ: 92
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
vk12 f8 87m yên
Cấp độ: 83
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 98 vk 16 5 món 16 gần full ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
13,300,000đ
kunai 130 full tl 9 có mắt 3 só ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
16,000,000đ
kiem 42 3 món 12 tbs tl 3 4 5 6
Cấp độ: 42
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
kiem 60 vk 12 4 món 14 có mắt 3 ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
vk10 full8
Cấp độ: 63
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
vk15 f15 sói 2cm tc 200m yên
Cấp độ: 128
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,200,000đ