TÀI KHOẢN NINJA SỐ #8463

NINJA SCHOOL

Phái: Cung

Server: Bokken

Level: 70

Thông tin: f10, y3, xm ftbs, 6 sách, sv1

120,000 ATM
150,000 CARD

Phái: Cung

Server: Bokken

Level: 70

Thông tin: f10, y3, xm ftbs, 6 sách, sv1