Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :


#9231

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 79

96,000 ATM

Xem chi tiết
full8...

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 79

120,000đ

#9230

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 81

96,000 ATM

Xem chi tiết
full8...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 81

120,000đ

#9229

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 115

600,000 ATM

Xem chi tiết
9 món 9x, 9 món 12 cả vk còn 1...

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 115

750,000đ

#9228

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 79

800,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 79

1,000,000đ

#9227

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 41

80,000 ATM

Xem chi tiết
full 8 còn 23m yên...

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 41

100,000đ

#9226

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 98

1,200,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 98

1,500,000đ

#9225

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 58

240,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 58

300,000đ

#9224

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 41

80,000 ATM

Xem chi tiết
full 8 còn 32m yên...

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 41

100,000đ

#9223

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 110

1,040,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 110

1,300,000đ

#9222

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 41

80,000 ATM

Xem chi tiết
full 8 còn 35m yên...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 41

100,000đ

#9221

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 120

440,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 120

550,000đ

#9220

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 63

80,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 63

100,000đ

#9219

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 37

56,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 37

70,000đ

#9218

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 38

64,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 38

80,000đ

#9217

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 38

40,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 38

50,000đ

#9216

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 38

80,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 38

100,000đ