Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :


#5979

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 97

240,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 97

300,000đ

#5978

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 90

320,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 90

400,000đ

#5977

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 70

400,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 70

500,000đ

#5976

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 68

200,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 68

250,000đ

#5975

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 96

560,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 96

700,000đ

#5974

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 70

400,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 70

500,000đ

#5973

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 69

440,000 ATM

Xem chi tiết
....

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 69

550,000đ

#5972

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 73

80,000 ATM

Xem chi tiết
vk9, f8, 3,9m.yên...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 73

100,000đ

#5971

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 93

320,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 tl4, f8,12, y3, sói 5sao ...

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 93

400,000đ

#5970

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 69

480,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 tl6, f12,14, gt3, mắt 2, ...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 69

600,000đ

#5969

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 67

64,000 ATM

Xem chi tiết
vk9, f8, sói...

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 67

80,000đ

#5968

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 100

480,000 ATM

Xem chi tiết
f12,15, y4, gt4, sx5sao 2tc ft...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 100

600,000đ

#5967

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 85

240,000 ATM

Xem chi tiết
vk10, f8,10, 105m.yên...

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 85

300,000đ

#5966

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 118

480,000 ATM

Xem chi tiết
vk12, 7m12, y6, sx100 ftbs, 10...

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 118

600,000đ

#5965

Phái: Đao

Server: Bokken

Level: 71

280,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 tl6, 6m12, sói 5sao ftb, ...

Phái: Đao

Server: Bokken

Level: 71

350,000đ

#5964

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 66

120,000 ATM

Xem chi tiết
vk12, f8,12, sói ftbs...

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 66

150,000đ