Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :


#8466

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 97

200,000 ATM

Xem chi tiết
f9, 205m.yên, sv5...

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 97

250,000đ

#8465

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 97

200,000 ATM

Xem chi tiết
f9, 198m.yên, sv5...

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 97

250,000đ

#8464

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 97

200,000 ATM

Xem chi tiết
f9, 207m.yên, sv5...

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 97

250,000đ

#8463

Phái: Cung

Server: Bokken

Level: 70

120,000 ATM

Xem chi tiết
f10, y3, xm ftbs, 6 sách, sv1...

Phái: Cung

Server: Bokken

Level: 70

150,000đ

#8462

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

144,000 ATM

Xem chi tiết
vk12, 2m12, sv23...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

180,000đ

#8461

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 85

280,000 ATM

Xem chi tiết
vk12, f9,10, y2, xm ftbs, 20m....

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 85

350,000đ

#8460

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 49

96,000 ATM

Xem chi tiết
f9, sv23...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 49

120,000đ

#8459

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 49

80,000 ATM

Xem chi tiết
f8, sv23...

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 49

100,000đ

#8458

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 60

68,000 ATM

Xem chi tiết
f8, 6m.yên, sv4...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 60

85,000đ

#8457

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 111

1,600,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 f14 15 sói 5s 2cm tc phân...

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 111

2,000,000đ

#8456

Phái: Chưa

Server: Katana

Level: 81

80,000 ATM

Xem chi tiết
full8...

Phái: Chưa

Server: Katana

Level: 81

100,000đ

#8455

Phái: Kiếm

Server: Sanzu

Level: 81

240,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 full 8 9 10, có sói đen...

Phái: Kiếm

Server: Sanzu

Level: 81

300,000đ

#8454

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 60

88,000 ATM

Xem chi tiết
full10 có siêu xe...

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 60

110,000đ

#8453

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 67

80,000 ATM

Xem chi tiết
full8 có sói...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 67

100,000đ

#8452

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 74

160,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 full 9 10 có siêu xe...

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 74

200,000đ

#8451

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 74

96,000 ATM

Xem chi tiết
quạt buff 74...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 74

120,000đ